Probudi se Ummete!

Dobrodošli na moj blog15.07.2012.

Smutnja imetka i žena

bogatstvo
Danas su prisutne razne vrste zabave od koji nije sačuvan osim onaj koga Allah uputi i u pokornost Svoju uvede, te mu osvijetli srce takvalukom. Allah, dželle šanuhu, kaže:

"O vjernici, neka vas vaša imanja i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha. A oni koji to učine, biće izgubljeni."1

I kaže takođe:

"Imanja vaša i djeca vaša su samo iskušenje , a u Allaha je velika nagrada."2

Imetak može zaokupiti čovjeka od pokornosti Allahu i odvesti u griješenje, ako čovjek sve svoje interesovanje i namjere posveti njegovu sakupljanju i tvrdičluku. Poslanik sallAllahu alejhi we sellem, kaže:

"Svaki narod ima svoju smutnju, a smutnja ovog Ummeta je u imetku."3

On sallAllahu alejhi we sellem, kaže:

"Tako mi Allaha, ne bojim se za vas siromaštva, ali bojim se da vam se dunjaluk u izobilju dadne, kao onima prije vas, pa se oko njega budete takmičili kao što su se i oni takmičili i da vas on (dunjaluk) ne uništi kao što je i njih uništio."4

U hadisu se upozorava na opasnost zavaravanja dunjalukom, njegovim ukrasima i izobilju koje čovjek na njemu stekne.
Pored smutnje imetka postoji i smutnja žena. U hadisu od Ebu Seida, radijallahu anhu, stoji:

"Ovaj svijet je kao slatko voće koje brzo prođe, a Allah će vas za namjesnike na njoj postaviti i da bi vidio kako ćete postupati. Čuvajte se dunjaluka i čuvajte se žena. Prva smutnja kod sinova Israilovih (židova) je bila u ženama."5

U sahih-hadisu stoji: "Kada Allah Svoga roba zavoli sačuva ga od dunjaluka, kao što vi vašeg bolesnika čuvate od vode."6

Kada čovjeka dunjaluk obuzme zaboravi na sebe samog, a strast ga polahko nadvlada.

Zaborav dunjaluka nije od osobina vjernika, zapravo to je osobina nevjernika. Uzvišeni kaže:

"Pusti ih neka jedu i naslađuju se, i neka ih zavara nada, - znaće oni!"7

On također kaže:

"Zato se okani onoga koji Kur‟an izbjegava i koji samo život na ovom svijetu želi, - to je vrhunac njihova znanja."8

Autor: Abdurrahman b. Abdulkerim el-Ubejjid

Iz knjige: "Načela islamskog življenja, savremeni pristup islamskom vjerovanju, šerijatskim propisima i moralnim normama"

12.07.2012.

Namaz čini čovjeka vrijednijim!!!

Allah dž.š. kaže: I probdij dio noći u namazu - to je samo tvoja dužnost, Gospodar tvoj će ti na onome svijetu hvale dostojno mjesto darovati. (el-Isra: 79) Ovim ajetom Allah dž.š. - Poslaniku s.a.v.s. - stavlja u obavezu noćni namaz, nakon pet dnevnih farz-namaza, kao što nam to navodi imam Muslim rhm. u svome Sahihu, od Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik s.a.v.s. upitan o tome, koji je namaz najvrijedniji mimo farzova, pa je odgovorio: Noćni namaz! Zbog toga je Uzvišeni naredio svome Poslaniku s.a.w.s., pored farzova, i noćni-namaz (kijamul-lejl), koji se tkđ. zove i "salatul-tehedždždud" tj. namaz u kasnim večernjim satima. To tvrde Alkame, El-Esved, El-Nehai, i drugi, što je opšte poznato u arapskom jeziku.

...Gospodar tvoj će ti na onome svijetu hvale dostojno mjesto darovati tj. ovo šta ti se naređuje je zbog toga kako bi ti pripremili na Sudnjeme danu mjesto, hvale dostojno, u kome će te hvaliti sva stvorenja, a i njihov Uzvišeni Gospodar.

Ibn Džerir rhm. kaže: Većina komentatora Kur'ana smatra da je zagovaranje-šefat, za ljude na Sudnjemu danu, taj položaj koji će Muhammed s.a.v.s. postići, tako što će ih njihov Gospodar osloboditi velikog straha i strahota toga dana. Allahov Poslanik s.a.v.s. će imati takve počasti na Sudnjemu danu koje s njime niko neće dijeliti, niti će se iko u tome moći jednačiti s njime! On je prvi nad kojim će se zemlja otvoriti, i onaj koji će jašući dospijeti do mjesta okupljanja (hašr). Posjedovaće zastavu tako da će svi od Adema a.s. pa nadalje biti pod njegovom zastavom. On će imati izvor s kojeg će se najviše piti voda na Sudnjemu danu. Imaće pravo na veliki šefat (zagovorništvo), kod Allaha dž.š., onda kada On dođe suditi Svojim robovima. To je nakon obraćanja ljudi za šefa'at Ademu, Nuhu, Ibrahimu, Musau i Isau a.s., kada će svaki od njih na te molbe odgovoriti: Nisam ja za to određen, dok ne dođu Muhammedu s.a.v.s. koji će reći: Ja sam za to određen! On će se zagovarati za narod kojemu je naređeno ući u vatru, pa će spriječiti njihov ulazak u nju; biće Poslanik čijem će se ummetu prvo presuditi; prvi koji će se zagovarati za džennet, kako se to potvrđuje u Muslimovom Sahihu. U hadisu, u kojem se spominje puhanje u rog, se kaže: Svi će vjernici ući u džennet samo sa njegovim s.a.w.s. šefa'atom. On će prvi ući u njega, a njegov ummet prije ostalih. Zagovaraće se za stepene ljudi koje oni inače nisu zaradili svojim djelima. On je vlasnik položaja (el-vesile), a to je najviši stepen u Džennetu, koji samo njemu i priliči. Kada Allah Uzvišeni dopusti zagovaranje i šefa'at za griješnike, tada će se zagovarati i meleki, poslanici i vjernici, a on će biti zagovornik za stvorenja čiji broj samo Allah dž.š. zna. Niko se neće zagovarati kao on, niti će ga dostići iko u tome.

Na kraju ćemo spomenuti jedan od mnogih hadisa koji tretiraju ovo pitanje, pitanje šefa'ata, pitanje "mjesta vrijedna hvale". Imam Buhari rhm. bilježi od Ibnu Omera r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: Ljudi će na Sudnjem danu klečati; svaki narod će pratiti svoga vjerovjesnika govoreći: O ti, zagovaraj, o ti, zagovaraj, sve dok zagovaranje ne stigne do Muhammeda s.a.v.s. To je dan u kome će ga Allah proživiti na mjestu hvale dostojnom.

Poslanik s.a.v.s. je obavljanjem noćnog namaza, kako to primjećujemo u navedenom ajetu, postigao hvale dostojno mjesto - mekamul-mahmud.

Od Muaza b. Džebela r.a. se prenosi da je rekao Poslaniku a.s.: Kaži mi nešto o djelu koje će me uvesti u Džennet? Poslanik s.a.w.s. reče: Izvrsno! Pitao si o nečemu vrlo važnom, a ono će biti lahko onome kome ga Allah dž.š. olakša. Obavljaj propisane namaze, daj propisani dio zekata, i nemoj obožavati nekog mimo Allaha dž.š.. Hasen.

Od Ka'b b. Adžre r.a. se prenosi da je rekao: Priđe nam Poslanik s.a.v.s., a nas bijaše sedmoro, četvorica nas ashaba, i tri beduina, a bijasmo se naslonili leđima o mesdžid Poslanika s.a.v.s., pa nam reče: Što sjedite tu? Rekosmo: Sjedimo, jer čekamo namaz. Poslanik s.a.w.s. zašuti malo, pa se potom okrenu prema nama, i reče: Znate li šta kaže vaš Gospodar? Odgovorismo: Ne! Reče: Vaš Gospodar kaže: Ko bude klanjao namaz na vrijeme, bude obziran prema njemu, i ne bude gubio namaz - olahko se odnoseći prema njegovim propisima, Ja imam obavezu prema njemu da ga uvedem u Džennet, a ko ne bude obavljao namaz u njegovom vremenu, bude bezobziran prema njemu, i bude ga gubio, olahko se odnoseći prema njegovom hakku, on nema obećanje niti ugovor sa Mnom. Ako budem htio kazniću ga, a ako budem htio oprostiću mu. Hasen.

Od Amra b. el-Murre el-Džuhenija r.a. se prenosi da je rekao: Došao je neki čovjek Poslaniku s.a.v.s. i reče: O, Allahov Poslaniče! Šta misliš ako bih svedočio da nema drugog Boga osim Allaha dž.š., i da si ti Allahov Poslanik, i ako budem klanjao pet propisanih namaza, davao zekat, postio mjesec Ramazana i provodio njegove noći u namazu, kojoj grupi ljudi ću pripadati? Poslanik s.a.v.s reče: Bićeš u društvu pravednika i šehida. Sahih.

Od Rebi'e b. Ka'ba r.a. se prenosi: Bio sam jedne noći sa Poslanikom s.a.v.s., te sam mu donio vode za abdest, i još neke stvari, pa mi reče: Traži nešto od mene? Rekoh: Tražim od tebe da budem u tvome društvu u Džennetu. On reče: Još nešto? Rekoh: Samo to! Odgovori mi: Onda, pomogni sebe, radi toga, učestalim činjenjem sedžde. Sahihu Muslim.

Od Abdullaha b. Amra r.a. se prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: U Džennetu ima jedna odaja čija se vanjština vidi iznutra, a nutrašnjica s vana, pa reče Ebu Malik el-Eš'ari: Kome je pripremljena Allahov Poslaniče? Odgovori: Onome čiji govor bude dobar, koji bude hranio druge, i koji bude klanjao kada ostali svijet bude spavao! Sahih.

Od 'Ukbe b. Amira r.a. se prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: Nema tog čovjeka koji se abdesti, i lijepo upotpuni abdest, a potom klanja dva rekata, s punom dozom revnosti i otvorena srca, a da mu ulazak u Džennet ne bude obavezan! Sahihu Muslim.

Od Ebu Musaa r.a. se prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: Ko bude klanjao sabah i ikindiju namaz (berdan), ući će u džennet. Mutefekun alejh.

Sabah i ikindija namaz su nazvani imenom "berdan". Burd u arapskom jeziku znači: hladnoća, studen, svežina, počinak, osvit, pa su i ova dva namaza nazvana ovim imenom zbog toga što se klanjaju u trenucima svježine i odmora, onda kada je vazduh svjež i kada nema vrućina.

Od Ebu Umame r.a. se prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: Namaz za namazom, među kojim' ne bude bilo besposlena govora, će biti upisani u 'Illijjunu. Hasen. Allah dž.š. kaže: Uistinu! Knjiga čestitih je u 'Illijjunu & a znaš li ti šta je 'Illijjun & Knjiga ispisana & nad njom bdiju oni Allahu bliski. (Mutaffifun: 18-21)

Od Sa'da b. Ebi Vekkasa r.a. se prenosi da kaže: Bila su, ranije, dva čovjeka, dva brata, pa je jedan od njih umro prije drugoga na oko četrdesetak dana, pa sam spomenuo dobrotu prvog Poslaniku s.a.v.s., pa reče: Zar i drugi nije bio musliman? Rekoše: Jeste, bio je dobar i on? Onda, Poslanik s.a.v.s., reče: Šta vi znate na koji stepen ga je izdigao njegov namaz? Primjer namaza je poput primjera pitke i prostrane rijeke, blizu kuće nekoga od vas, u kojoj se čovjek kupa pet puta dnevno. Šta mislite da li će na njemu ostati išta od prljavštine? Vi ne znate kolika je nagrada njemu (drugom bratu), stigla zbog njegova namaza! Sahih - jer je živio četrdeset dana više, i stekao više sevaba, zbog svojih obavljenih namaza, više od prvog brata! (op.prev.)

Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je rekao: Bila su dva čovjeka iz Belijje kod Kuda'a, koja su primila Islam pred Poslanikom s.a.v.s., pa je jedan od njih šehidio, a drugi je živio poslije njega još godinu dana, pa je Talha b. Ubejdullah rekao: Vidio sam u snu da je drugi prije uveden u Džennet nego šehid, čemu sam se začudio, pa odmah po svanuću, to spomenuh Poslaniku s.a.v.s., našta mi reče: Zar nije poslije smrti svoga kolege, postio Ramazan i klanjao oko šest hiljada rekata, rekat po rekat, godina dana?

U predanju kod Ibnu Hibbana rhm. se dodaje još: …stoga je udaljenost među njima kao što je razdaljina između Nebesa i Zemlje! Sahih.

Od Ebu-Hurejre r.a. se prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao Bilalu r.a. prilikom sabahskog namaza: O, Bilale! Pričaj mi o najdražem djelu kojeg si radio u Islamu, jer sam čuo topot tvoje obuće predamnom u Džennetu?! Reče Bilal: Najdraže djelo koje sam radio je bilo to da se nisam abdestio, u bilo kojem dijelu dana ili noći, a da s tim abdestom nisam klanjao ono što mi je bilo određeno da klanjam. Sahihul-Buhari.

Također se od Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: Zar nećete da vam ukažem na ono čime Allah dž.š. briše grijehe i uzdiže na veće stepene? Rekoše: Hoćemo Allahov Poslaniče! Reče: Upotpunjavanje abdesta, onda kada to i nije baš lahko izvesti, mnoštvo koraka k džamiji, iščekivanje namaza nakog obavljena namaza - a sve to vam je bdjenje (ribat)! To vam je bdjenje! To vam je bdjenje! Sahihu Muslim.

Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: Ko bude jutrom i večerju išao u mesdžid (džamiju), Allah će mu, kada god bude išao u džamiju - rano ili kasno, pripraviti gozbu u Džennetu. Muttefekun alejh.

Od Ibnu Abbasa r.a. se prenosi da je u vezi Allahovih dž.š. riječi: Mi smo u Zeburu, poslije Tevrata, napisali da će Zemlju, Moji, čestiti robovi naslijediti - rekao: Džennet će dobiti u nasljedstvo oni koji klanjaju pet vakat namaza u džematu!

Allah dž.š. kaže: U ovom je doista pouka za ljude koji se budu Allahu klanjali. (el-Enbija: 105-106) - tj. sve navedeno je obavijest onim robovima koji obavljaju pet vakat namaza u džematu.
11.07.2012.

11.7.1995 - 11.7.2012

11.07.2012.

Deset razloga zbog kojih trebamo voljeti Muhammeda, a.s.


1.  Muhammed, a.s.,  i njegova čovječnost


Uvijek ga je krasila dobrota. Smijao se, volio, plakao i osjećao bol. Šetao je, bio u pokretu, jeo i kupao se. Bio je poslanik, ali običan čovjek, a ne melek, tako da je moguće slijediti ga i imati za uzor.
Kada pogriješim ili se ulijenim u činjenju dobra, Poslanikovi primjeri me vraćaju na pravi put.
Samoj sebi kažem: "Bio je toliko plemenit kako bi nama olakšao. Nije mu bilo lahko, ali nije odustajao. Dakle, pokušat ću ponovo i postupat ću kao što je on postupao."


2.  Muhammed, a.s., i očinstvo


Njegovo očinstvo prema njegovoj kćerki Fatimi me uvijek oduševljavalo. U društvu koje je degradiralo žene i odbacivalo rođenje ženske djece do te mjere da su ih čak žive zakopavali, on je pazio sve svoje kćerke, a posebno Fatimu. Bila je najbliža njegovom srcu. Kadgod bi se pojavila na nekom od njegovih sastanaka, on nikada od nje nije zatražio da ga napusti, iako je bio vrlo zauzet. Ustao bi u znak poštivanja, poželio joj dobrodošlicu kako se ne bi osjećala neprijatno, poljubio je u čelo i napravio za nju mjesta pored sebe.


3. Muhammedova, a.s., odanost Hatidži


Način na koji je nastavio pokazivati svoju ljubav i pažnju prema Hatidži nakon njene smrti u mojim očima bio je odraz velike odanosti. Za vrijeme njihovog života živjeli su u društvu koje je prihvatalo poligamiju, odnosno više brakova za muškarce u kojem se nije znalo za broj žena koje pripadaju samo jednom muškarcu. Iako 25 godina starija od njega, za vrijeme njenog života Poslanik se nikada nije oženio drugom ženom. Poštovao je i volio svoju dragu ženu. Bio je jako tužan u danima nakon njene smrti i pokazivao je svoju čežnju za vremenom provedenom sa njom. Povjeravao se i razgovarao sa njenom najboljom prijateljicom o ˝Hatidžinim dobrim starim vremenima˝.


4. Muhammedova, a.s., strpljivost prilikom smrti njegove djece


Smrt njegove djece uvijek je nanosila bol mom srcu. Možemo mudrovati i propovijedati o strpljenju poslanika, ali da li zaista to i osjećamo? Svaki put se pitam kako je taj brižni i nježni čovjek podnio smrt sve svoje djece, svih osim jednog, u toku svog života. Kako bi se osjećao bilo koji drugi otac u svojim šezdesetim da je na njegovom mjestu, gledajući sebe kako ukopava svoju djecu jedno za drugim?

Poslanikova strpljivost nikada nije u suprotnosti s njegovom tugom i bolom. Osjetio je šta je bol i velika tuga kad je umro njegov sin Ibrahim. Držao ga je u svojim rukama nad njegovom posteljom i plakao. Izgovarao je samo riječi iz kojih se vidjela njegova strpljivost pomiješana s njegovom tugom. Njegova poznata rečenica: ˝Srce tuguje, oči plaču, i zaista smo mi, Ibrahime, tužni zbog rastanka s tobom. Ali mi ne govorimo ništa čime nije zadovoljan Allah, dž.š.˝ Kako tužno!


5. Muhammed, a.s., kao  brižljivi djed


Ovo je uvijek osvajalo moje srce! Kad samo pomislim koliko je zauzet i važan čovjek bio, ali pored svega je imao vremena i prostora na pretek za svoju ljubav prema unučadima. Sama pomisao na to da je petkom, dok je držao govor, napustio govornicu i prekinuo govor pred cijelom muslimanskom publikom - u to vrijeme - sišao i uzeo svoga unuka, iznova me iznenađuje.
Činjenica da drži svog unuka u naručju dok drži govor me zapanjuje. Naime, bio je to duhovni, socijalni i politički vođa jednog naroda! Pitam se šta bi naši djedovi uradili kad bi mi tako iznenada prekinuli jedan od njihovih sastanaka?


6. Muhammedovo, a.s.,  iskreno suosjećanje s drugima


Uvijek bih zastala na primjerima njegovog iskrenog suosjećanja sa drugima. Posebno bih izdvojila njegov odnos prema osjećajima jednog dječaka. Taj dječak je imao pticu kao ljubimca. Kadgod bi ugledao dječaka Poslanik bi ga pitao za njegovu pticu. Jednog dana, Poslanik je našao dječaka kako plače zbog svoje uginule ptice. Zastao je pored dječaka i prekinuo svoje poslove i sjeo pored njega kako bi pokazao svoje suosjećanje s njim. Ostao je dugo vremena tako kako bi ga utješio.
I da nije Poslanik, opet bih ga slijedila zbog ovog divnog primjera. Kakva duša od čovjeka, koji jednostavno ne mari zbog važnih obaveza i sastanaka, već sjeda pored dječaka koji je izgubio svog ljubimca. Ta, nije izgubio majku već običnu pticu. Ali, Poslanik to ne smatra običnim gubitkom. Znao je šta taj gubitak predstavlja za dječaka i suosjećao je s njim.


7. Muhammedov, a.s., osmijeh i smisao za humor


Ovo posebno volim. Možda iz razloga što i sama volim da se smijem i svojim osmijehom širim veseli duh i raspoloženje oko sebe. To je ono što je specifično za mene, moj karakter koji se uklapa u ličnost Poslanika.

Poput njega, tako se i sav ljudski rod susreće s bolom i tugom. Neki ljudi svoje ovosvjetske brige liječe suzama, drugi stalno prigovaraju i ne prihvataju Božije određenje, dok se treći ljute na cijeli svijet. Poslanik nikad nije ovako postupao.

Imao je najviše iskušenja, bio je siroče i siromašan. Izgubio je svoju voljenu suprugu Hatidžu. Svu svoju snagu usmjeravao je na dostavljanje Božije Objave i brigu za novonastalu državu, a da ne spominjemo njegovu ličnu ljudsku patnju.
Ipak, nikada se nije ljutio na ostatak svijeta niti se žalio na ono što mu je Bog odredio. Muhammed, a.s., je jednostavno zadržao svoj osmijeh i nastavio da se brine za druge bez obzira na iskušenja kroz koja je prolazio. Iskreno se molim i nadam da mogu držati ukorak s njim. Nisam sigurna, ali najmanje što mogu je da i dalje pokušavam.


8. Muhammed, a.s., kao  Božiji rob i Njegov sluga


Muhammed, a.s., je najbolji primjer kako služiti Bogu i biti pravi vjernik. Svako onaj ko to želi može se ugledati na njega. Većinu dana je postio, a noći je provodio u dugim molitvama i sve što je radio, radio je s jednim ciljem, a to je zadobiti ljubav svoga Stvoritelja.
Mnogi njegovi prijatelji tražili su da im dozvoli da danju poste, a noći provode u molitvama i ne spavajući, a čak su bili spremni da se ne žene ili odreknu bračnog života sa svojim suprugama, ali Poslanik je odbio njihove zahtjeve.

Obavijestio ih je da posti, ali i da jede, da veći dio noći provodi u molitvi, ali i da spava i da se jednostavno kao i svaki drugi muškarac ženi i uživa u ljepoti bračnog života.
Ako želimo postići dobro, mislim da je ovo mnogo lakši i praktičniji način slijeđenja Muhammeda,  a.s.

Primjer potpunog samoodricanja i nehumanih ekstremnih stavova koje zastupaju svećenici nisu prihvatljivi i pravo rješenje za čovječanstvo. Svaka osoba, bilo da je muškarac ili žena, može slijediti Muhammeda, a.s., i istovremeno biti dobar vjernik i dobra osoba.


9. Muhammedova, a.s., nježnost i milost prema životinjama


Opet nešto što je specifično samo za Muhammeda, a.s., i što me dira u srce je njegova nježnost i milost prema životinjama.
Postupao je prema njima kao da su dio društvene zajednice, kao što bi postupao i s ljudima.
Jedne prilike, dok je bio na putovanju, njegovi drugovi uhvatili su dvije male ptičice. U tom trenutku majka je letjela iznad njihovih glava tugujući za svojom mladunčadi. Muhammed, a.s., je reagovao i pitao ko je to uradio i povrijedio majku uzevši joj njenu djecu. Naredio je da se dvije ptičice istog trenutka vrate njihovoj majci.

Gledao je na životinje kao na bića koja imaju emocije pa je zbog toga zabranio klanje životinje pred drugom životinjom. Naredio je da se životinja brzo zakolje oštrim nožem i udalji od ostalih životinja kako one koje su žive ne bi osjetile strah i paniku. Rekao je da lov i klanje životinja služe samo radi potrebe i ishrane. Zabranio je uzimanje nevine životinje za metu u streljaštvu ili lovu.
Kao ljubitelj životinja i njihov prijatelj koji je osjetio bliskost s njima, shvatam šta ovi postupci predstavljaju za životinje. Volim životinje i one koji su dobri prema njima, a šta tek reći za Muhammeda, a.s., koji je bio najbolji. Bio je Poslanik koji se brinuo za životinje i njihovo psihičko stanje i nikada ih nije gledao kao neosjećajna bića.


10. Muhammedova, a.s., ljubav prema Aiši


Posljednja, ali ne i manje važna stvar je njegova neizmjerna ljubav prema Aiši, koja me jednostavno zapanjuje. Iskreno rečeno, mislim da je ovaj odnos romantičniji i topliji od svih drugih ljubavnih priča koje su obilježile historiju i književnost. Ovo je stvarnost!
Mnoge takve priče su samo novele, pripovijetke i jednostavno obične priče.
Ali ljubav između Muhammeda, a.s., i Aiše je bila istinska i stvarna  ljubav. Oni su tu ljubav živjeli, njegovali i prakticirali u svom svakodnevnom životu. Muhammed, a.s., volio je Aišu i bio pažljiv prema njoj, a ona mu je uzvraćala u istoj mjeri.

Ona je kao i svaka druga normalna žena bila ljubomorna, što je i pokazivala. On je također osjećao ljubomoru kao i svaki drugi normalan muškarac, što je i pokazivao. Bili su obični ljudi u svojoj ljubavi, a ne meleci.

Uvijek se sjetim njegove navike pijenja nakon nje i zastanem smijući se tom njegovom običaju.
Kad bi ona završila s pijenjem, uzeo bi posudu i na njoj tražio dio koji je dotakao njene usne. Zatim bi pio s istog mjesta gdje su bile njene usne. Jednostavno je uživao u njenoj toplini koju mu je pružala. Ipak, unatoč njegovoj velikoj ljubavi i naklonjenosti prema njoj, nikad nije dozvoljavao da zbog toga zanemari svoje obaveze kao Poslanik i Božiji rob. Napustio bi toplu postelju i u pola noći tražio njenu dozvolu da obavi molitvu. Nježno bi je upitao: ˝Dopusti mi da provedem malo vremena sa svojim Gospodarem moleći Mu se.˝ A ona bi ga nježno i milo pustila. Njegovali su svoju ljubav u svakom trenutku i pokazivali je u svakom postupku. Njihova ljubavna priča se ne završava u veselim trenucima, ona traje sve dok ne preseli na drugi svijet.

Zaprepastio me je i potresao moje srce trenutak Poslanikove smrti. Bilo je to kad je odabrao da na drugi svijet preseli u njenoj sobi. Odlučio je da ide kod nje kad je osjetio da mu se smrt približava. U trenutku ispuštanja duše smješta svoju glavu među njene ruke i odlazi na drugi svijet. Njen zagrljaj bio je posljednje čime se susreo na ovom svijetu.

I pored svega, toliko malo ljubavi za čovjeka koji zaslužuje mnogo više! Nikako nisam zadovoljna!
Ipak, moram sažeti ono što želim reći. Traženo je da napišem deset razloga i deset sam napisala. Znam, tako malo sam napisala za čovjeka o kome bi trebalo napisati stotine razloga zbog kojih ga treba slijediti. Ali historija je zapisala stotine i hiljade knjiga o ovom velikom čovjeku. A historija će sačuvati napisano. On je čovjek kojem  nije potrebno moje pisanje. Ja sam ta koja imam potrebu da pišem o čovjeku koji mi  je ukazao na pravi put.

Možda je ovo razlog zbog kojeg ga toliko volim.


Neka je na tebe Božiji mir i blagoslov moj voljeni Poslaniče.

10.07.2012.

Zašto od Allaha ne tražite oprosta?

Svako Allahovo stvorenje sklono je griješenju, da li svjesno ili nesvjesno, ali zapita li se iko šta dalje i kako dalje, da li to treba da bude kraj? Odgovor je svakako ne, nego treba da se pokaje i zatraži od Uzvišenog oprost, jer čak i kada prema ljudima pogriješi, čovjek neće popraviti taj međuljudski odnos sve dok ne zatraži halala i oprosta za počinjeni prijestup.
Ako je takvo stanje naspram ljudi, šta je tek sa Gospodarom, koji ti je dao sve blagodati: zdravlje, pamet... Uistinu, čovjek treba da uz pokajanje puno traži oprosta od Njega, s.v.t.
Allahov poslanik Salih, a.s., govorio je svom narodu koji je činio grijehe i bio nemaran naspram traženja oprosta od Uzvišenog Allaha:
''O narode moj'' – govorio im je on – ''zašto tražite da vas stigne kazna prije nego što se pokajete? Zašto od Allaha ne tražite oprosta, da bi vam se ukazala milost?''                
Kaže Allah, dž.š:
''A Mi smo poslali svakog poslanika zato da bi mu se, prema Allahovom naređenju, pokoravali. A da oni koji su se sami prema sebi ogriješili dođu tebi i zamole Allaha da im oprosti, i da i Poslanik zamoli za njih, vidjeli bi da Allah zaista prima pokajanje i da je milostiv.'' (En Nisa, 64.)
A ko se to od nas nije prema sebi ogriješio?
U ajetu je prvo spomenuto traženje oprosta (istigfar), pored ostalih dobrih djela, zato što istigfar čisti srce od svih primjesa loših djela koje su grijesi nanijeli. Kaže Allahov Poslanik, s.a.v.s.:
''Zaista u tijelu postoji jedan organ, ako je on ispravan, ispravno je čitavo tijelo, a ako se on pokvari, pokvari se čitavo tijelo, zaista je to srce.'' (muttefekun alejhi)
AKO TI BUDE ISPRAVNO SRCE, KOMPLETNO TVOJE STANJE BIT ĆE DOBRO
Ali, ako ostaviš srce u lošem stanju, nećeš naći utjecaja niti koristi od bilo kojeg dobrog djela koje uradiš nakon toga.
 
KORISTI I PLODOVI ISTIGFARA
 
1.Najveća korist od istigfara je spuštanje Allahove milosti na osobu koja traži oprost
Kaže Allah, dž.š.:
''Zašto od Allaha ne tražite oprosta, da bi vam se milost ukazala.''  (En-Neml, 46.)
A milost je ''gorivo'' koje nas pokreće ka činjenju drugih dobrih djela.
 
2. Sigurnost i zaštita od Allahove kazne
Kaže Uzvišeni Allah: ''...i Allah ih neće kazniti sve dok neki od njih mole da im se oprosti.'' (El-Enfal, 33.)
 Zbog toga istigfar ima veliku ulogu u opraštanju i brisanju grijeha, i čuva te od kazne za te grijehe.
 
3. Pruža istinsku sreću
Većini grijeha koje čovjek počini uzrok je traženje sreće i zadovoljstva, međutim, ne zna da je istinska sreća u pokornosti Allahu Uzvišenom i približavanju Njemu, i da će samo onome ko Njemu bude pokoran, On podariti smirenost i zadovoljstvo duše i on će na ovome svijetu osjetiti džennetsko uživanje.
Kaže Allah, dž.š.: ''Da od Gospodara svoga oprosta tražite i da se pokajete, a On će vam dati da do smrtnog časa lijepo proživite, dat će zasluženu nagradu. A ako leđa okrenete, pa ja se, zaista,bojim za vas patnje na Velikom danu.'' (Hud, 3.)
Zašto od Allaha ne zatražimo oprost?
 
4. Allah Uzvišeni učinio je da meleki traže oprosta za vjernike
To upućuje na veličinu i vrijednost istigfara, kako kaže Uzvišeni Allah:
''Meleki koji drže prijesto i oni koji su oko njega veličaju i hvale Gospodara svoga i vjeruju u Nj i mole se da budu oprošteni grijesi vjernicima: ‘Gospodaru naš,Ti sve obuhvataš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u Vatri!" (El-Mu`min,  7.)  Meleki su bezgrješna bića i dova meleka je primljena kod Allaha Uzvišenog.
Jahja ibn Muaz  govorio je svojim prijateljima o ovom ajetu:
''Razumite ovaj ajet, jer nema na dunjaluku bolje garancije za štit od džehennemske vatre od ovog ajeta. Kada bi jedan od meleka od Allaha zatražio oprost za vjernike, oprostio bi im, a šta je tek kad svi meleki i oni koji nose Arš Milostivog traže oprosta za vjernike?
 
5. Istigfar je razlog snage koju Allah daje robu i obilne nafake od Njega, subhanehu
Kaže Allah Uzvišeni:
''O narode moj, molite Gospodara svoga da vam oprosti, i pokajte Mu se, a On će vam slati kišu obilnu i dat će vama  još veću snagu, uz onu koju imate, i ne odlazite kao mnogobošci.'' (Hud, 52.)
Snaga koju Uzvišeni daje je snaga vjere, da budeš čvrstog imana i da te šejtan ne zavede s pravog puta.
 
6. Biva razlogom ulaska u Džennet i razlogom sreće na Sudnjemu danu
Kaže Poslanik, alejhis-selam:
''Blago onome koji na svojoj stranici djela bude imao puno istigfara.'' (Hadis  bilježi Ibn Madže, a Albani kaže da je sahih)
Također, Alejhisselam kaže u drugom hadisu:
''Ko želi da ga obraduje njegova stranica djela – sahifa, neka puno čini istigfar.'' (Sahih, Albani)
 
7. Biva razlogom približavanja Allahu
Ako si se udaljio od bliskosti Uzvišenog, istigfar je ono što će te približiti Onome koji je zaista blizu i koji se odaziva.
Kaže Allah,  s.v.t.:''Zato Ga molite da vam oprosti, i pokajte Mu se, jer Gospodar moj je, zaista, blizu i odaziva se.'' (Hud, 61.)
 
8. Biva razlogom Allahove ljubavi prema tebi…
On Uzvišeni je Vedud, tj. Onaj koji voli, a ime Allahovo El-Vedud u Kur`anu je spomenuto samo dva puta.
Kaže Uzvišeni:''I tražite oprost od Gospodara svoga, i onda mu se pokajte! Gospodar moj je, uistinu, samilostan i pun ljubavi.'' (Hud, 90.)
 

Stoga, onaj ko želi da mu Allah pruži Svoju ljubav, neka uzvrati sa ljubavlju, tako što će puno tražiti oprosta od Njega, subhanehu ve te’ala.

09.07.2012.

Neka je Selam i Salavat na naseg miljenika Poslanika s.a.v.s

Abdullah ibn Mes'ud, r.a., pripovijeda: "Kao da sada gledam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako priča o jednom od Allahovih poslanika, salavatullahi 'alejhim, kako ga je njegov narod toliko pretukao da mu je potekla krv niz lice, a on je, brišući krv sa sebe, samo rekao: "Allahu dragi, Ti oprosti narodu mome, jer oni z...aista ne znaju." (Muttefekun alejhi)

09.07.2012.

Čuvaj Allaha – čuvat će te

Allahu-ekber-640
Imam Ahmed bilježi od Haneša es-San'anija da je Ibn Abbas, radijallahu anhu, rekao: “Jahao sam iza Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je rekao: 'Mladiću, zar da te ne podučim nekim rijelima sa kojima će te Allah okoristiti?' Rekoh: 'Svakako'.

Pa (Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem) reče: 'Čuvaj Allaha – čuvat će te. Čuvaj Allaha – naći ćeš Ga pred sobom. Znaj za Allaha u izobilju – znat će za tebe u oskudici. Kada moliš – moli Allaha. A kada pomoć tražiš – traži je od Allaha. Pero je presahlo za ono što će biti, pa kada bi sva stvorenja htjela da ti neku korist, koju ti Allah nije odredio, pribave – ne bi bili to u stanju. I kada bi htjeli da ti neku štetu, koju ti Allah nije odredio, nanesu – ne bi bili u stanju. Znaj da je u strpljivosti na onome što ti je mrsko – veliko dobro. I da je pobjeda sa strpljenjem. A da je razgala sa teškoćom. I da je s mukom olakšanje.”

Čuvaj Allaha -

- Znači, čuvaj Allahove granice, Njegova prava, Njegova naređenja i Njegove zabrane. Spomenuto čuvanje podrazumijeva izvršavanje svih naređenja i ostavljanje svih zabrana, kao što stoji u merfu' hadisu Ebu Sa'lebe: “Uzvišeni Allah je propisao farzove (stroge obaveze) pa ih ne izostavljajte, i zabranio harame pa ih ne činite, i odredio granice pa ih ne prelazite.”1

- U najvažnije obaveze koje se moraju čuvati spada 5 dnevnih namaza. Uzvišeni kaže:

حَـٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٲتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ

Redovno namaze obavljajte (čuvajte), naročito onaj krajem dana (srednji namaz), i pred Allahom ponizno stojte.” (El-Bekare, 238)

I Uzvišeni kaže:

وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَلَىٰ صَلَاتِہِمۡ يُحَافِظُونَ

I oni koji namaze svoje budu revnosno obavljali (čuvali)” (El-Meardiž, 34)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Allah je propisao pet namaza, pa ko ih bude čuvao on ima kod Allaha ugovor da ga uvede u džennet.”2

U drugom hadisu: “Ko ih (namaze) bude čuvao, bit će mu svjetlo, dokaz i spas na Kijametskom danu.”3

- Od onoga što je Allah naredio da se čuva jeste i čuvanje zakletvi, kada je spomenuo otkup za zakletvu i rekao:

ذَٲلِكَ كَفَّـٰرَةُ أَيۡمَـٰنِكُمۡ إِذَا حَلَفۡتُمۡ‌ۚ وَٱحۡفَظُوٓاْ أَيۡمَـٰنَكُمۡ‌ۚ

...Tako se za zakletve vaše otkupljujete kada se zakunete; a o zakletvama svojim brinite se (čuvajte ih)!”(El-Maide, 89)

Ljudi se mnogo i iz različitih razloga zaklinju. Pa je čuvanje zakletvi dokaz imana u srcu. Ispravni prethodnici su strogo vodili računa o svojim zakletvama. Neki se nisu uopšte ni zaklinjali Allahom, a drugi su iz predostrožnosti davali otkup za ono za što su sumnjali pri ispunjenju onoga na što bi se zaklinjali.

Za lažnu zakletvu spominje se žestoka kazna. A Allahom se mnogo zaklinje samo onaj koji Allaha ne poznaje, koji prema Njemu u svojim prsima strahopoštovanje ne osjeća.

- Vjernik također mora čuvati svoju glavu i stomak. U čuvanje glave spada čuvanje od harama svega onoga što se nalazi u njoj. Sve to objedinio je Allah u Svojim riječima:

وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌ‌ۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَـٰٓٮِٕكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔول

Ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zaista, odgovarati.” (El-Isra, 36)

U čuvanje stomaka i onoga što on nosi spada i njegovo čuvanje od haram hrane i pića.

- U obaveze čuvanja od nedozvoljenih stvari ulazi i čuvanje jezika i stidnog mjesta. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko sačuva ono što je među njegovim vilicama i ono što je među njegovim nogama, ući će u Džennet.”4

Uzvišeni Allah zasebno naređuje čuvanje stidnih mjesta, i hvali takve čuvare, pa kaže:

قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَـٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡ‌ۚ ذَٲلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡ‌ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ

Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o (čuvaju) stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah, uisitinu, zna ono što oni rade.” (En-Nur, 30)

وَٱلۡحَـٰفِظِينَ فُرُوجَهُمۡ وَٱلۡحَـٰفِظَـٰتِ

...i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu...” (El-Ahzab, 35)

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَـٰفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٲجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَـٰنُہُمۡ فَإِنَّہُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ

I koji stidna mjesta svoja čuvaju, - osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju.”(El-Mu'minun, 5-6)

- Čuvat će te

Znači da će Allah sačuvati onoga koji čuva Allahove granice i pazi na dužnosti prema Njemu. Jer je nagrada shodno vrsti posla, kao što Uzvišeni kaže:

وَأَوۡفُواْ بِعَہۡدِىٓ أُوفِ بِعَهۡدِكُمۡ

...i ispunite zavjet koji ste Mi dali, - ispuniću i Ja svoj koji sam vama dao...” (El-Bekare, 40)

- Prva vrsta Allahovog čuvanja:

Ova vrsta podrazumijeva čuvanje koje se tiče dunjalučkih vrijednosti, kao što su djeca, porodica i imetak.

Ibn Omer, radijallahu anhu, prenosi da bi Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, jutrom i večeri učio ovu dovu: “O moj Gospodaru, tražim od Tebe zdravlje na dunjaluku i na Ahiretu. O moj Gospodaru, tražim od Tebe oprost i zdravlje u mojoj vjeri, u mojim dunjalučkim stvarima, za moju čeljad i moj imetak. O moj Gospodaru, pokrij moja stidna mjesta, učini me sigurnim u strašnim situacijama, čuvaj me sa moje prednje i zadnje strane, i s desna i s lijeva, i iznad mene, i utječem Ti se Tvojom veličinom da ne budem sa svoje donje strane šćepan.”5

Ova dova je proizišla iz riječi Uzvišenog:

لَهُ ۥ مُعَقِّبَـٰتٌ۬ مِّنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِ

Uz svakog od vas su meleki, ispred njega i iza njega...” (Er-Rad, 11)

Alija, radijallahu anhu, je rekao: “Sa svakim čovjekom su dva meleka koja ga čuvaju od onoga što nije određeno, pa kad dođe određenje (kader), prepuste ga kaderu. A određeni rok (edžel) je čvrst štit.”

- Druga vrsta Allahovog čuvanja:

Ova vrsta je časnija i bolja od prve vrste. To je Allahovo čuvanje roba u njegovoj vjeri. Pa mu sačuva vjeru i iman u njegovom životu od opasnih sumnji, nastranih novotarija i zabranjenih strasti. Sačuva mu vjeru na njegovoj samrti, pa ga usmrti kao muslimana.

Buhari i Muslim bilježe od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da ga je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, poučio da prije spavanja kaže: “O moj Allahu, ako mi uzmeš dušu, smiluj joj se. A ako je ostaviš, čuvaj je onako kao što čuvaš Svoje dobre robove.”6

A u čuvanju po pitanju dunjaluka imaju udjela i dobri i pokvarenjaci. Uzvišeni Allah vjerniku čuva vjeru, i stavi pregradu između njega i onoga što ga može upropastiti, pa makar to čuvanje bilo sa stvarima koje rob i ne osjeća ili pak sa onim što je robu mrsko.

Uzvišeni Allah je u Svojoj Knjizi obavijestio da je On zaštitnik vjernika i da se brine o dobrim robovima svojim. To podrazumijeva da se brine za njihov dunjaluk i ahiret, i da ih ne prepušta drugima. Kaže Uzvišeni:

ٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخۡرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ‌

Allah je zaštitnik onih koji vjeruju i On ih izvodi iz tmina na svjetlo...” (El-Bekare, 257)

I kaže Uzvišeni:

ذَٲلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوۡلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلۡكَـٰفِرِينَ لَا مَوۡلَىٰ لَهُمۡ

Zato što je Allah zaštitnik onih koji vjeruju i što nevjrnici zaštitnika nemaju.”(Muhammed, 11)

Pa onaj ko želi da se Allah brine za njegovo čuvanje i pazi na njega, neka izvršava svoje dužnosti prema Allahu. A ko želi da ga ne zadesi ono što mu je mrsko, neka ne čini ono što je Allahu mrsko.

09.07.2012.

Suprotstavljanje hadisu svojim mišljenjem ili mišljenjem učenjaka

Muhammed-kaligrafija-660-2
Selefi, Allah im se smilovao, su žestoko kritikovali one koji su se hadisima suprostavljali svojim mišljenjima i bolesnim postupcima. Možda bi ga zbog toga i bojkotovali, veličajući i uvažavajući na taj način sunnet Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem.

Bilježi Muslim u svom Sahihu od Salima ibn Abdillaha da je Abdullah ibn Omer rekao: Čuo sam Vjerovjesnika, sallAllahu alejhi we sellem, da kaže:

لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها

"Nemojte zabranjivati vašim ženama mesdžide (tj. odlazak u njih) onda kada vam zatraže dozvolu za to."

Pa je rekao Bilal ibn Abdillah: Tako mi Allaha, zabranjivat ćemo im. Kaže Salim: Pa se Abdullah ibn Omer okrenuo prema njemu žestoko ga grdeći. Nisam nikada čuo grdnju poput te, a zatim je rekao: 'Ja te obavještavam od Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme, a ti kažeš: Tako mi Allaha zabranjivat ćemo im.'1

Prenosi Buharija i Muslim od Abdullaha ibn Mugaffela da je on vidio čovjeka kako gađa praćkom, pa mu je rekao: 'Nemoj gađati praćkom, zaista je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, zabranio – ili je prezirao gađanje praćkom - i rekao je: Zaista se time ne lovi divljač, niti neprijatelju nanosi gubitak, već sa tim lomi zub i izbija oko.' Zatim ga je Abdullah nakon toga ponovo vidio kako gađa praćkom pa mu je rekao: 'Obavijestio sam te od Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme, da je zabranio gađanje praćkom - ili da je to prezirao - a ti ih gađaš?! Neću razgovarati s tobom toliko i toliko (tj. spomenuo je vremenski rok u kojem se zaklinje da neće razgovarati s tim čovjekom, op.prev.).'

Buharija također prenosi u svom Sahihu (3/475 Feth) od Zubejra ibn Arabija da je rekao: "Upitao je čovjek Ibn Omera, Allah bio zadovoljan sa njima, o dodirivanju kamena2 pa je rekao: 'Vidio sam Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme, kako ga dodiruje i ljubi,' pa je rekao: Rekao sam: Šta misliš ako ja to ne uradim? Pa mu reče: 'Šta misliš' ostavi u Jemen, vidio sam Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme, kako ga dodiruje i ljubi.' "

Kaže hafiz Ibn Hadžer komentarišući riječi Ibn Omera: Šta misliš ostavi u Jemen: 'To mu je rekao zbog toga što je shvatio od njega da se svojim mišljenjem protivi hadisu, pa mu je to negirao i naredio da, kada čuje hadis, da se drži njega i da se kloni mišljenja.'

Kaže Abdullah ibn Abbas, Allah bio zadovoljan njima:
'Tako mi Allaha, vidim da nećete prestati sve dok vas Allah ne kazni. Govorim vam od Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme, a vi nama govorite od Ebu Bekra i Omera.'3

Kaže Sulejman ibn Abdillah ibn Muhammed ibn AbdilVehhab, Allah im se smilovao:
'Ako je Ibn Abbas ovo rekao onome ko mu se suprostavlja riječima Ebu Bekrom i Omerom, a oni su oni (tj. poznata je njihova vrijednost i stepen op.prev.), šta bi tek onda rekao onome ko se suprostavlja sunnetu Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme, svojim imamom i vlasnikom mezheba kojem on pripada, i njegovim govorom vaga Kur'an i sunnet, pa ono što se slaže sa njim prihvati ga a ono što je u suprotnosti sa njim odbaci ga ili ga protumači. Neka je Allah na pomoći.

Divno li je ono što su rekli neki od potonjih generacija:

'Pa ako im u tome dođe dokaz koji se poklapa
sa onim na čemu su im očevi bili, onda to prihvate
Tada su zadovoljni, u suprotnom govore: To je protumačeno
I pribjegava tumačenju u kojem su poteškoće.'

Nema sumnje da takav potpada pod riječi Uzvišenog:

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله

"Uzeli su svećenike svoje i monahe svoje za gospodare pored Allaha." (sura Et-Tevbe – Pokajanje 31. ajet)'4

Kaže Ebus-Saib: 'Bili smo kod Vekia, pa je rekao čovjeku koji je bio kod njega a koji je bio od onih koji se bave mišljenjem: Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, je nosio dugu kosu, a Ebu Hanife kaže da to nije lijepo: Pa je čovjek rekao: Ali on prenosi od Ibrahima en-Nuhai'ja da je rekao: Puštanje kose je ružan postupak. Kaže: Pa sam vidio Vekia kako se žestoko naljutio i rekao: Ja ti kažem: kaže Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, a ti kažeš: kaže Ibrahim. Ne zaslužuješ osim da budeš strpam u zatvor, a zatim da ne izađeš sve dok se ne okaniš ovog svog govora.'5

Ovako treba postupiti sa svakom osobom koja staje pred šerijatskim dokazima i suprostavlja riječima fulana i fulana (taj i taj) pod izgovorom kako je on (čovjek na čije se mišljenje poziva) učeniji od tebe!!!

Kaže Šafija, Allah mu se smilovao, u svom djelu Er-Risale (450. str.): 'Obavijestio me je Ebu Hanife ibn Simak ibn Fadl eš-Šihabi: Pričao nam je Ibn ebi Z'ib od el-Makberija, a on od Ebi Šurejha el - Ka'bija da je Vjerovjesnik, sallAllahu alejhi we selleme, rekao na dan osvajanja Mekke:

من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إن أحب أخذ العقل، وإن احب فله القود

"Kome bude ubijen njegov bližnji na njemu je da izabere između dvoga: Ako hoće da uzme krvarinu (naknadu) a ako hoće odmazdu."

Kaže Ebu Hanife: Pa sam rekao Ibn ebi Z'ibu: Prihvataš li ovo o Ebu Haris? Pa me je udario u prsa i puno izgalamio na mene kudeći me. Zatim je rekao: Ja te obavještavam od Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme, a ti kažeš: Prihvataš li ovo!!! Da, prihvatam, i to je obaveza meni i onome koji ovo čuje. Zaista je Allah izabrao Muhammeda, sallAllahu alejhi we sellem između svih ljudi, i uputio ih njime. Njima je odabrao ono što je odabrao njemu (Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem) tako da je na stvorenjima da ga slijede bilo im to povolji ili ne. Musliman ne može odstupiti od toga. Kaže Ebu Hanife: Toliko je dugo prigovarao tako da sam poželio da ušuti.'

Prenosi Ebu Ja'la u Tabekatu el-Hanabile (1/251) od Fadl ibn Zijada ibn Ahmeda ibn Hanbela, kaže: 'Do Ibn ebi Zi'ba je doprlo da Malik nije radio po hadisu: البيعان بالخيار" Prodavac i kupac su na slobodnom odabiru. (tj. imaju pravo izbora i poništavanja trgovine dok se nalaze na mjestu kupoprodaje op.prev.)" Pa je rekao: 'Od njega se traži da se pokaje po pitanju hijara (pravo trgovca ili kupca da vrati robu dok se nalaze na mjestu prodaje) pa ako se pokaje (bit će mu oprošteno) u suprotnom treba se ubiti.'

A Malik nije odbio hadis već ga je protumačio na drugi način'...

Tako su ispravni predhodnici žestoko kritikovali i ljutili na one koji su se suprostavljali hadisu Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme, svojim mišljenjim ili kijasom (analogijom), istihsanom, ili govorom nekog od ljudi, ma ko on bio. Bojkotovali bi onoga ko bi tako postupio tako i navodio primjere (naspram hadisa). Nisu dozvoljavali ništa drugo sem pokornosti, predanosti i prihvatanja sa pokornošću i poslušnošću. Nije im ni na um padalo da zastaju u radu po hadisu sve dok njemu ne posvjedoči praksa, kijas ili govor fulana i fulana (toga i toga). Naprotiv, bili su od onih koji rade po riječima Uzvišenog:

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.

"Ni vjernik ni vjernica nemaju izbora kada Allah i Njegov Poslanik nešto odrede da po svom nahođenju postupe." (sura El-Ahzab – Saveznici 36. ajet)

I po riječima Uzvišenog:

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما

"I tako mi Gospodara tvoga, oni neće vjerovati dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate, a potom u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete za ono što si odredio i sasvim se ne pokore." (sura En-Nisa'a – Žene 65. ajet)

I po riječima Uzvišenog:

اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون

"Slijedite ono što vam se od Gospodara vašeg objavljuje i ne slijedite mimo Njega druge kao gospodare, a malo je onih koji pouku primaju." (sura El-Earaf - Bedemi 3. ajet)

I tome sličnim ajetima.

Došlo je takvo vrijeme da, kada nekom bude rečeno: 'Pritvrđeno je od Vjerovjesnika, sallAllahu alejhi we selleme, da je rekao tako i tako,' on govori: Ko je to rekao? I time odbija hadis, ili pak uzima svoje neznanje po pitanju onoga ko zastupa taj stav kao dokaz u svom protivljenju i ostavljanju rada po hadisu. A da je iskren prema sebi, uvidio bi da je taj govor najveći batil (neistina) i da mu nije dozvoljeno da odbija sunnet Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme, takvim neznanjm.

A još ružnije od toga je njegova ispirka neznanjem, budući da vjeruje da je idžma'a (kod njega) oprečan tom sunnetu. Ovo također predstavlja ružno mišljenje o zajednici muslimana jer ih na taj način optužuje da su saglasni u oponiranju sunnetu Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme. A još ružnije od toga je to što kao dokaz tom idžmau navodi svoj džehl o sunnetu Allahova Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem. Neka je Allah na pomoći.

'I nije poznato da je iko od islamskih imama rekao: 'Ne radimo po hadisu Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme, sve dok ne saznamo ko je radio po njemu, i da nije dozvoljeno onome do koga dođe hadis, a ne zna ko je radio po njemu, da radi shodno tom hadisu, kao što to ovaj tvrdi.''6

09.07.2012.

Čečenija: Borac protiv hidžaba pred vratima smrti

patriot abuzayd vismuradov

Murted Abuzaid Vismuradov


Kako je prethodno izviješteno od strane Kavkaz centra na Twitteru, u vilajetu Nohčičo (Čečenija/Ičkerija) prethodnih sedmica sprovedene su masivne racije po naređenju kolovođe murteda, Kadirova, protiv djevojki koje nose hidžabe i mladih muškaraca sa bradama.

Kažnjive racije su sprovedene pod komandom Kadirovljevog ličnog mulle Adama Šehidova, i kolovođe Kadirovljeve sigurnosti, pod nadimkom Patriot (Abuzaid Mismuradov).

Svjedoci kažu da je Patriot bio posebno "vrijedan". Teško je istukao jednu od djevojaka koja je nosila hidžab ispred desetak svjedoka, obećavajući da će je ubiti ako ne skine hidžab.

Oko sedmicu dana nakon objavljivanja rata protiv hidžaba od strane murteda, Patriot se slupao u saobraćajnoj nesreći (ovo je zvanična verzija, a šta se u stvarnosti desilo, nije poznato).

Njegov vozač je umro na licu mjesta. Borac protiv hidžaba je odvezen u bolnicu za ozbiljnim povredama. Trenutno je u komi. Također je prenešeno da je odvezen u Moskvu.

08.07.2012.

Deset načina kako dočekati ramazan

Deset načina kako dočekati ramazan

Allahu, Gospodaru svjetova! Neka je selam i salavat na najodabranijeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu i ashabe. Ovo pismo upućujem svakom onom muslimanu koji dočekuje ramazan u zdravlju i snazi, kako bi ga iskoristio u pokornosti Stvoritelju. Pokušao sam u ovom tekstu da objasnim načine i sredstva koja će pobuditi imansku motivaciju za što većim činjenjem ibadeta u ovom plemenitom mjesecu. Molim Allaha, azze ve dželle, da nam podari uspjeha i učini da ovo djelo bude iskreno u Njegovo, subhanehu ve te'ala, ime!

Pitanje: Koji je ispravan način da se dočeka ovaj plemeniti mjesec?

Musliman ne treba da dozvoli sebi da propusti hajrate i dobra djela, posebno ako se radi o određenim danima koji su potvrđeni da se u njima djelo vrednuje mnogo više od drugih dana i mjeseci, naprotiv treba da se natječe u činjenju dobrih djela, kako kaže Allah, tebareke ve te'ala:
وَفِي ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ
"I neka se za to natječu oni koji hoće da se natječu!" (Prijevod značenja El-Mutaffifun, 26.)
Zato, dragi brate, potrudi se da dočekaš ramazan na sljedeći način:

1. Dova

Trebaš doviti Allahu da ti omogući da dočekaš ramazan u zdravlju i rahatluku, kako bi bio poletan u izvršavanju ibadeta, poput posta, namaza, zekata i zikra. Prenosi se od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, da je rekao: "Kada bi nastupio mjesec redžeb, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio bi dovu: ‘Allahu, podari nam berićet u mjesecu redžebu i ša'banu i omogući nam da dočekamo ramazan!’" (Hadis bilježe imam Ahmed i Taberani)

Naši dobri prethodnici imali su običaj moliti Allaha da im omogući da dočekaju ramazan, a poslije ramazana da im Allah primi dobra djela, koja su radili u ramazanu. Kada izađe mlađak, reci kao što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio:
"Allah je najveći, Allahu, učini da nam ovaj mjesec nastupi u sigurnosti i imanu, miru i islamu, te pomoći u onome što Ti voliš i čime si zadovoljan. Naš Gospodar i tvoj Gospodar (Mjeseče) jeste Allah." (Hadis bilježi Tirmizi, a vjerodostojnim ga je ocijenio Ibn Hibban)

2. Zahvalnost Allahu što ti je omogućio da dočekaš mjesec ramazan

Rekao je imam En-Nevevi u knjizi "El-Ezkar": "Znaj da je pohvalno (mustehab), svakom onom kome se ponovi neka od vidljivih blagodati, ili otkloni neka od vidljivih nedaća, da učini sedždu zahvalnosti Allahu, te'ala, ili da Ga pohvali kako Njemu dolikuje."

Od najvećih Allahovih blagodati prema robu jeste da mu omogući da Mu ispravno robuje i ibadet čini. Nema sumnje da je dočekati ramazan u zdravlju velika Allahova blagodat prema čovjeku, i zato treba zahvaliti Allahu koji mu je podario tu blagodat: "Hvala Allahu neizmjernom zahvalom, hvala Ti koliko dolikuje veličini Tvoga lica i moći Tvoje vladavine!"

3. Osjećaj sreće i radosti zbog nastupanja mjeseca ramazana

Prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao običaj da obraduje ashabe, nagovještavajući im dolazak ramazana, riječima: "Došao vam je mjesec ramazan, mjesec bereketa, mjesec koji vam je Allah propisao da postite, u njemu se otvaraju vrata Dženneta, a zatvaraju vrata Džehennema…" (Hadis bilježi Ahmed) Naši ispravni prethodnici posvećivali su veliku pažnju mjesecu ramazanu, radovali su se njegovom dolasku. A zar ima veće radosti od vijesti da se mjesec ramazan bliži, mjesec svakog dobra, mjesec Allahove milosti!

4. Jasno pripremljen plan i čvrsta odluka da se mjesec ramazan maksimalno iskoristi u hajru

Mnogi ljudi, pa čak i oni koji se više pridržavaju vjere i njenih propisa, imaju jasno i precizno pripremljene dunjalučke planove, ali je malo onih koji imaju pripremljene ahiretske planove. Razlog tome je nedostatak shvatanja uloge jednog vjernika na ovom dunjaluku, ili zaborav i nemarnost prema mogobrojnim šansama koje Allah, subhanehu ve te'ala, pruža robu da iskoristi u hajru i odgoju samoga sebe, kako bi ostao čvrst i ustrajan u svojoj vjeri.

Primjer jednog preciznog ahiretskog plana je planiranje kako iskoristiti ramazan u što većem ibadetu. Musliman treba da pripremi sebi plan i program kako bi iskoristio dane i noći mjeseca ramazana. Ovaj tekst koji čitaš, pomoći će ti da iskoristiš mjesec ramazan u pokornosti Allahu, te'ala, inšallah!

5. Čvrsta i iskrena odluka da se vrijeme ramazana iskoristi u činjenju dobrih djela

Ko bude iskren prema Allahu, Allah će mu olakšati puteve dobra i pomoći će mu da čini ibadete. Allah kaže:
فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ
"…bolje bi im bilo da su prema Allahu iskreni." (Prijevod značenja Muhammed, 21.)

6. Potrebno je da imamo znanje o propisima koji su vezani za post.

Obaveza je muslimanu da obožava Allaha sa znanjem, i nema opravdanja za svoje neznanje kada su u pitanju obaveze (farzovi), koje je Allah propisao Svojim robovima. Od tih farzova je i post ramazana, zato musliman treba da uči i izučava propise vezane za post, prije nego ramazan počne, kako bi njegov post bio ispravan i primljen kod Allaha, azze ve dželle. Allah kaže:
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
"Zato pitajte učene, ako ne znate vi! " (Prijevod značenja El-Enbija, 21.)

7. Trebamo dočekati ramazan sa čvrstom odlukom da ostavljamo sve vrste grijeha, sa iskrenim pokajanjem od svih grijeha koje smo počinili, i odlukom da se više nećemo vratiti istim.

Mjesec ramazan je mjesec pokajanja, onaj ko se ne pokaje u ramazanu, pa kada će onda? Allah, tebareke ve te'ala, kaže:
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
"I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite. " (Prijevod značenja En-Nur, 24.)

8. Duševna priprema za doček ramazana, kroz čitanje knjiga, letaka, slušanje predavanja, koji pojašnjavaju vrijednost ramazana i propise vezane za post.

9. Priprema za da’vetske aktivnosti, a neke od njih su:

a) davanje savjeta svima kojima su potrebni;
b) dijeljenje brošura, letaka vezanih za ramazan;
c) spremiti neki ramazanski poklon, npr. upakovati neku knjigu i pokloniti nekom kome je potrebno, a na njoj napisati ramazanski poklon;
d) ukazivati na siromašne, i podsticanje na udjeljivanje sadake i zekata njima.

10. Dočekati ramazan sa novim, čistim i blistavim stranicama:

a) sa iskrenim pokajanjem Allahu;
b) sa slijeđenjem i uz pokornost Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, u onome što je naredio i klonjenjem onog što je zabranio;
c) dobročinstvo prema roditeljima, bližnjim, ženi, djeci, kao i briga o očuvanju rodbinskih veza;
d) opća korist za zajednicu u kojoj živiš, kako bi bio dobar i društveno koristan. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Najbolji od ljudi je onaj koji im najviše koristi. "

Svaki musliman treba ovako dočekati ramazan: poput žedne zemlje kojoj je potrebna kiša, bolesnika kojem je potreban doktor da mu dadne lijek, poput iščekivanja voljene osobe koja je odsutna, a treba da dođe.

Allahu dragi, omogući nam da dočekamo ramazan, i primi ga od nas, Ti si Onaj koji sve čuje i zna! Amin!


Linkovi;

{

Moji Prijatelji

Brojac Posjeta Bloga

>4732